Kariera w Unilink SA

Multiagencja Ubezpieczeniowa: ubezpieczenia zdrowotne, na życie, turystyczne, samochodu - Unilink SA / Kariera w Unilink SA

Dołącz do naszego zespołu

Jesteśmy największym dystrybutorem ubezpieczeń majątkowych w Polsce (posiadającym w ofercie 40 Towarzystw Ubezpieczeniowych), operującym ogólnopolską siecią sprzedaży 10.000 Agentów.

Kariera w Unilink SA

Zobacz nasze aktualne oferty

 • Specjalista ds. Marketingu Sieci Sprzedaży (Raszyn)

  Twoimi zadaniami będą:

  • Przygotowywanie i realizacja strategii marketingowej oraz akcji promocyjnych dla sieci sprzedaży
  • Przygotowywanie i zarządzanie materiałami POSM dla placówek (produkcja, dystrybucja, nadzór)
  • Wybór dostawców materiałów marketingowych
  • Przygotowywanie briefów
  • Współpraca z agencjami zewnętrznymi i dostawcami
  • Współtworzenie treści komunikacji na potrzeby działań w social media
  • Wspieranie realizacji brandingu placówek zgodnego z  Księgą Znaku.
  • Zarządzanie podległym budżetem
  • Przygotowywanie analiz i raportów z przeprowadzonych działań

   

  Co będzie Ci potrzebne:

   

  • Doświadczenia w marketingu tradycyjnym dla rozproszonej sieci sprzedaży
  • Umiejętności organizacji pracy z dostawcami i podwykonawcami
  • Chęci rozwoju i specjalizacji w obszarze organizacji akcji promocyjnych dla sieci sprzedaży
  • Samodzielnośćw organizacji pracy własnej
  • Kreatywność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
  • Bardzo dobra znajomość MS Office (zwłaszcza Excel, Power Point)
  • Umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych i komunikatywność
  • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: marketing, zarządzanie
  • Doświadczenie w prowadzeniu projektów retailowych z uwzględnieniem promocji konsumenckich - mile widziane
  • Znajomość wybranego programu graficznego i/lub doświadczenie związane z pracą w branży ubezpieczeniowej będą stanowiły Twój dodatkowy atut

   

  Oferujemy Ci:

   

  • Szereg ciekawych wyzwań, możliwość rozwoju i realny wpływ na sukces firmy
  • Otwartą i przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole
  • Swobodę wyboru formy zatrudnienia w zależności od potrzeb
  • Atrakcyjne warunki finansowe i dostęp do pakietu benefitów

   

   

   

  Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz załączonego w linku oświadczenia - zgoda i klauzula informacyjna (skan podpisanego dokumentu) za pomocą przycisku Aplikuj a także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych.

   

  Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych.
  Administratorem danych osobowych jest Unilink S.A. (dalej „Unilink”), z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Unilink S.A., ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

  Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@unilink.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres do korespondencji.

  We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

  Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail rodo@unilink.pl lub pisemnie na adres Unilink S.A., ul. K.I. Gałczyńskiego 2a
  05-090 Raszyn.

  2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
  Unilink może przetwarzać Pana/Pani dane w celu:
  1) przeprowadzenia procesu rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (prośba o udział w rekrutacji), w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO” – oraz w zakresie Twojego wizerunku i danych zawartych, zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
  2) ewentualnie w celu prowadzenia innych, późniejszych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania będzie Pana/Pani dobrowolna zgoda na przetwarzanie w tym celu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
  3) ewentualnie w celu obrony przed dochodzonymi roszczeniami lub do ich dochodzenia, związanymi z procesem rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

  3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy w związku z procesem rekrutacji jest konieczne do jego przeprowadzenia oraz do oceny odpowiedniości Pana/Pani kandydatury na stanowisko lub funkcję, na które Pan/Pani aplikuje - bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji.
  Podanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji w zakresie szerszym niż wynikający z art. 221 Kodeksu cywilnego jest dobrowolne.

  5. Okres przechowywania danych.
  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, w szczególności dokumentacji kadrowej, wynikającego z przepisów prawa (w przypadku pozytywnego wyniku procesu rekrutacji).

  6. Przekazywanie danych.

  1) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  2) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT lub zewnętrznej firmie prowadzącej rekrutację, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  7. Pana/Pani prawa.
  1) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
  4) W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (przeprowadzenia procesu rekrutacji) lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  5) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Poznaj opinie

naszych Agentów
Masz pytanie? Napisz do nas
Click to unlock the map
Unilink SA Lider Ubezpieczeń
Voxen
© 2019 CENTRALA UNILINK SA. Realizacja: ActiveDesign Polityka cookies

Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000341057, NIP 113-23-98-690, kapitał zakładowy w wysokości 548 053,00 zł, opłacony w całości.