Polityka prywatności aplikacji Unilink Czytnik AZTEC

Polityka prywatności aplikacji Unilink Czytnik AZTEC

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji Unilink Czytnik AZTEC , do której licencja i prawa autorskie przysługują Unilink S.A.  z siedzibą 02-284 Warszawa, Al. Krakowska 2 Sąd rejonowy dla M.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000341057, NIP 113-23-98-690 (dalej Unilink). 

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są poniższe dane, które są kasowane po wysłaniu ich do systemu IT Unilink:

2.1. Zdjęcie kodu QR dowodu rejestracyjnego pojazdu.

2.2. Zdekodowane z kodu QR informacje dotyczące:

2.2.1. Danych osobowych posiadacza i właściciela pojazdu (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania);

2.2.2. Dane dowodu rejestracyjnego (organ wydający, nr i seria,  data wydania dowodu, data ważności dowodu);

2.2.3. Dane pojazdu (data pierwszej rejestracji, dane techniczne, nr tablicy rejestracyjnej).

3. W przypadku osób nieposiadających hasła do aplikacji, uzyskiwanego na potrzeby wnioskowania o zawarcie umowy ubezpieczenia, nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji i aplikacja nie będzie przetwarzać żadnych danych osobowych i innych informacji.

4. Informacje wskazane w pkt 2 są wysyłane do systemu IT Unilink, który następnie przekazuje je do   ubezpieczyciela wskazanego przez osobę wnioskującą o zawarcie umowy ubezpieczenia, w procesie obsługi wniosku o zawarcie tej umowy oraz mogą być przetwarzane w celu:

4.1. Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia;

4.2. Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze;

4.3. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;

4.4. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

4.5. Ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę ubezpieczyciela.

5. Dane osobowe są zbierane przez Unilink w imieniu ubezpieczyciela wskazanego przez osobę wnioskującą o zawarcie umowy ubezpieczenia, który jest administratorem tych danych osobowych.

6. Z administratorem można skontaktować się w sposób określony w warunkach ubezpieczenia oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

7. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami IT Unilink odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security).

8. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

8.1. Aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,

8.2. Pamięci (na potrzeby zapisania zeskanowanego QR kodu na urządzeniu)

9. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

10. Podanie danych osobowych w związku z wnioskowaniem o zawarcie umowy ubezpieczenia jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie tej umowy.

11. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

12. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

13. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Unilink S.A.
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn
telefon: 22 483 19 19
email: biuro@unilink.pl

 

Unilink SA Lider Ubezpieczeń
Voxen
© 2020 CENTRALA UNILINK SA. Realizacja: ActiveDesign Polityka cookies

Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000341057, NIP 113-23-98-690, kapitał zakładowy w wysokości 554.991,00 zł, opłacony w całości.