Grupa Unilink rozwija i szkoli Wschodzące Gwiazdy rynku Agencyjnego

Unilink rozpoczął właśnie cykliczne spotkania specjalnie dla takich wyróżniających się Agentów. „Konwent Wschodzących Gwiazd” to nowa inicjatywa Grupy Unilink, mająca na celu szkolenie rozwijających się Agentów, silne wsparcie w dalszym rozwoju ich biznesu ubezpieczeniowego, pomoc z zakresu zarządzania zespołem a także inspirację do rozwoju osobistego.

W dniach 11-12 maja w Łodzi odbyła się pierwsza edycja wydarzenia „Konwent Wschodzących Gwiazd Unilink”. To wyjątkowe spotkanie szkoleniowo- warsztatowe dla Agentów, którzy relatywnie niedawno rozpoczęli współpracę z Unilink i od razu pokazali jak ogromny potencjał w nich drzemie. Do udziału w wydarzeniu wybrana została grupa trzydziestu Agentów. Zaproszone osoby musiały spełnić określone kryteria, które kwalifikowały je do udziału w szkoleniu.

„Po pierwsze wybraliśmy Agentów, którzy współpracują z Unilink nie dłużej niż dwa lata. Po drugie stawialiśmy na osoby spośród małych agencji ubezpieczeniowych maksymalnie 2-3 osobowych, znajdujących się poza urzędami komunikacji, gdzie Agent skupiony jest głównie na ubezpieczaniu pojazdów. Po trzecie były to osoby, które już na stracie swojej drogi wiedzą, że siła i potencjał tkwi w sprzedaży ubezpieczeń dobrowolnych.”- mówi Piotr Oleszczuk, Trener Biznesu Ubezpieczeniowego w Grupie Unilink.

Spotkanie w Łodzi zorganizowane zostało wspólnie z dwoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi dla których inwestycja w rozwój Agentów jest równie ważna jak współpraca z nimi na co dzień. Partnerami Konwentu zostali: Link4 i Nationale-Nederlanden. „Specjalnie do współudziału w Konwencie zaprosiliśmy Towarzystwa specjalizujące się w różnych rodzajach ubezpieczeń. Link4 jako towarzystwo majątkowe oraz Nationale-Nederlanden jako życiowe. Dzięki temu Agenci mieli możliwość szerokiego spojrzenia na gamę produktów ubezpieczeniowych i specyfikę ich oferowania. Szkolenie Nationale-Nederlanden zakończyło się dodatkowo egzaminem” – dodaje Oleszczuk.

„Organizacja szkolenia na najwyższym poziomie a kompetencje osób prowadzących nie do podważenia. Wiedza uzyskana podczas spotkania na pewno pomoże mi w dalszej karierze. Takiej dawki pozytywnej energii i ogromu gotowych, praktycznych rozwiązań nie otrzymałam na żadnym innym szkoleniu!” - relacjonuje Joanna Murzyn, Agentka współpracująca z Unilink.

Głównym celem jaki przyświecał Unilink przy organizacji Konwentu to bardzo silne merytorycznie, z możliwie szerokim spektrum produktowym - szkolenie, stricte dla Agentów ubezpieczeniowych. Dlatego też Unilink zaprosił do udziału w Konwencie wybitnych szkoleniowców Rynku Agencyjnego, którzy na co dzień doradzają Agentom jak rozwijać swój ubezpieczeniowy biznes, Patrycjusza Kowalskiego i Adama Kubickiego (strona www: http://adamkubicki.pl/). To właśnie te wystąpienia spotkały się z największym zainteresowaniem ze strony zaproszonych Agentów, a sami uczestnicy chętnie dyskutowali o nich jeszcze na długo po ich zakończeniu.

Marek Gola, Wiceprezes Unilink i pomysłodawca Konwentu, zwraca uwagę, na fakt: „Same chęci to rzecz ważna, ale jednak za mało, aby móc wprowadzać zmiany. Potrzebna jest wiedza i inspiracja, aby mieć odwagę zmiany te wprowadzać. Dlatego organizując nasz Konwent daliśmy naszym Partnerom możliwość spotkania z inspirującymi ludźmi, trenerami, coachami i znawcami rynku. Dzięki temu jestem przekonany, że każdy kto w tym spotkaniu uczestniczył jest bogatszy o własne przemyślenia dotyczące prowadzenia swojego biznesu ubezpieczeniowego. Teraz czas na działanie. Działać będzie także Unilink i już zapowiadam kolejne inspirujące spotkania!”

Unilink słynie z bardzo rozbudowanego serwisu i palety korzyści, jakie na co dzień oferuje współpracującym Agentom. Potrzeba dodatkowego wsparcia szkoleniowego dla Partnerów, nie tylko z zakresu produktowego czy prawnego jest przestrzenią, którą Unilink równie dobrze zagospodarowuje. Im lepiej przeszkoleni Agenci tym lepiej dla nich samych, a także dla ich klientów, Towarzystw Ubezpieczeniowych jak i dla multiagencji. Na tym polu jest jeszcze dużo do zrobienia. Szczególnie, że widać, że Agentom brakuje tego typu szkoleń i spotkań. Dlatego kolejny taki Konwent dla „Wschodzących Gwiazd” już na jesieni.

adam kubicki.jpg

Adam Kubicki- Przez wiele lat był agen­tem i mena­dżerem zespołu w fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej, przez cały okres współ­pracy przy­na­le­żał do „Klubu Lidera” zrze­sza­ją­cego naj­le­piej sprze­da­ją­cych w fir­mie
♦ Jako mena­dżer zarzą­dzał grupą ponad stu dorad­ców w fir­mie sprze­da­ją­cej ubez­pie­cze­nia
♦ Od wrze­śnia 2000 r. pro­wa­dzi dzia­ła­nia kon­sul­tin­gowe i szko­le­nia dla firm ubez­pie­cze­nio­wych
♦ Od 2004 roku jest posia­da­czem mię­dzy­na­ro­do­wego cer­ty­fi­katu Inter­na­tio­nal Coach ICC
♦ Jest auto­rem ksią­żek: „Jak Ugryźć Klienta Bizne­so­wego” i „Bądź Lide­rem Albo Odejdź”
♦ Reda­guje rubrykę szko­leń i roz­woju w Dzien­niku Ubez­pie­cze­nio­wym, regu­lar­nie pisze arty­kuły do Gazety Ubez­pie­cze­nio­wej
♦ Pro­wa­dzi pierw­szego w Pol­sce bloga edu­ka­cyj­nego dla branży ubez­pie­cze­nio­wej – Bizne­sUbez­pie­cze­niowy.pl