Grupa Unilink rozwija i szkoli Wschodzące Gwiazdy rynku Agencyjnego

unilink rozwija i szkoli

Unilink rozpoczął właśnie cykliczne spotkania specjalnie dla takich wyróżniających się Agentów. „Konwent Wschodzących Gwiazd” to nowa inicjatywa Grupy Unilink, mająca na celu szkolenie rozwijających się Agentów, silne wsparcie w dalszym rozwoju ich biznesu ubezpieczeniowego, pomoc z zakresu zarządzania zespołem a także inspirację do rozwoju osobistego.

W dniach 11-12 maja w Łodzi odbyła się pierwsza edycja wydarzenia „Konwent Wschodzących Gwiazd Unilink”. To wyjątkowe spotkanie szkoleniowo- warsztatowe dla Agentów, którzy relatywnie niedawno rozpoczęli współpracę z Unilink i od razu pokazali jak ogromny potencjał w nich drzemie. Do udziału w wydarzeniu wybrana została grupa trzydziestu Agentów. Zaproszone osoby musiały spełnić określone kryteria, które kwalifikowały je do udziału w szkoleniu.

„Po pierwsze wybraliśmy Agentów, którzy współpracują z Unilink nie dłużej niż dwa lata. Po drugie stawialiśmy na osoby spośród małych agencji ubezpieczeniowych maksymalnie 2-3 osobowych, znajdujących się poza urzędami komunikacji, gdzie Agent skupiony jest głównie na ubezpieczaniu pojazdów. Po trzecie były to osoby, które już na stracie swojej drogi wiedzą, że siła i potencjał tkwi w sprzedaży ubezpieczeń dobrowolnych.”- mówi Piotr Oleszczuk, Trener Biznesu Ubezpieczeniowego w Grupie Unilink.

Spotkanie w Łodzi zorganizowane zostało wspólnie z dwoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi dla których inwestycja w rozwój Agentów jest równie ważna jak współpraca z nimi na co dzień. Partnerami Konwentu zostali: Link4 i Nationale-Nederlanden. „Specjalnie do współudziału w Konwencie zaprosiliśmy Towarzystwa specjalizujące się w różnych rodzajach ubezpieczeń. Link4 jako towarzystwo majątkowe oraz Nationale-Nederlanden jako życiowe. Dzięki temu Agenci mieli możliwość szerokiego spojrzenia na gamę produktów ubezpieczeniowych i specyfikę ich oferowania. Szkolenie Nationale-Nederlanden zakończyło się dodatkowo egzaminem” – dodaje Oleszczuk.

„Organizacja szkolenia na najwyższym poziomie a kompetencje osób prowadzących nie do podważenia. Wiedza uzyskana podczas spotkania na pewno pomoże mi w dalszej karierze. Takiej dawki pozytywnej energii i ogromu gotowych, praktycznych rozwiązań nie otrzymałam na żadnym innym szkoleniu!” - relacjonuje Joanna Murzyn, Agentka współpracująca z Unilink.

Głównym celem jaki przyświecał Unilink przy organizacji Konwentu to bardzo silne merytorycznie, z możliwie szerokim spektrum produktowym - szkolenie, stricte dla Agentów ubezpieczeniowych. Dlatego też Unilink zaprosił do udziału w Konwencie wybitnych szkoleniowców Rynku Agencyjnego, którzy na co dzień doradzają Agentom jak rozwijać swój ubezpieczeniowy biznes, Patrycjusza Kowalskiego i Adama Kubickiego (strona www: http://adamkubicki.pl/). To właśnie te wystąpienia spotkały się z największym zainteresowaniem ze strony zaproszonych Agentów, a sami uczestnicy chętnie dyskutowali o nich jeszcze na długo po ich zakończeniu.

Marek Gola, Wiceprezes Unilink i pomysłodawca Konwentu, zwraca uwagę, na fakt: „Same chęci to rzecz ważna, ale jednak za mało, aby móc wprowadzać zmiany. Potrzebna jest wiedza i inspiracja, aby mieć odwagę zmiany te wprowadzać. Dlatego organizując nasz Konwent daliśmy naszym Partnerom możliwość spotkania z inspirującymi ludźmi, trenerami, coachami i znawcami rynku. Dzięki temu jestem przekonany, że każdy kto w tym spotkaniu uczestniczył jest bogatszy o własne przemyślenia dotyczące prowadzenia swojego biznesu ubezpieczeniowego. Teraz czas na działanie. Działać będzie także Unilink i już zapowiadam kolejne inspirujące spotkania!”

Unilink słynie z bardzo rozbudowanego serwisu i palety korzyści, jakie na co dzień oferuje współpracującym Agentom. Potrzeba dodatkowego wsparcia szkoleniowego dla Partnerów, nie tylko z zakresu produktowego czy prawnego jest przestrzenią, którą Unilink równie dobrze zagospodarowuje. Im lepiej przeszkoleni Agenci tym lepiej dla nich samych, a także dla ich klientów, Towarzystw Ubezpieczeniowych jak i dla multiagencji. Na tym polu jest jeszcze dużo do zrobienia. Szczególnie, że widać, że Agentom brakuje tego typu szkoleń i spotkań. Dlatego kolejny taki Konwent dla „Wschodzących Gwiazd” już na jesieni.

adam kubicki.jpg

Adam Kubicki- Przez wiele lat był agen­tem i mena­dżerem zespołu w fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej, przez cały okres współ­pracy przy­na­le­żał do „Klubu Lidera” zrze­sza­ją­cego naj­le­piej sprze­da­ją­cych w fir­mie
♦ Jako mena­dżer zarzą­dzał grupą ponad stu dorad­ców w fir­mie sprze­da­ją­cej ubez­pie­cze­nia
♦ Od wrze­śnia 2000 r. pro­wa­dzi dzia­ła­nia kon­sul­tin­gowe i szko­le­nia dla firm ubez­pie­cze­nio­wych
♦ Od 2004 roku jest posia­da­czem mię­dzy­na­ro­do­wego cer­ty­fi­katu Inter­na­tio­nal Coach ICC
♦ Jest auto­rem ksią­żek: „Jak Ugryźć Klienta Bizne­so­wego” i „Bądź Lide­rem Albo Odejdź”
♦ Reda­guje rubrykę szko­leń i roz­woju w Dzien­niku Ubez­pie­cze­nio­wym, regu­lar­nie pisze arty­kuły do Gazety Ubez­pie­cze­nio­wej
♦ Pro­wa­dzi pierw­szego w Pol­sce bloga edu­ka­cyj­nego dla branży ubez­pie­cze­nio­wej – Bizne­sUbez­pie­cze­niowy.pl