Polityka prywatności aplikacji UniSkaner

1.Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji UniSkaner, do której licencja i prawa autorskie przysługują Unilink S.A. z siedzibą 02-284 Warszawa, Al. Krakowska 2 Sąd rejonowy dla M.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000341057, NIP 113-23-98-690 (dalej Unilink).

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są poniższe dane, które są kasowane po wysłaniu ich do systemu IT Unilink:

 • Zdjęcie dokumentu Analizy Potrzeb Klienta na którym są zawarte dane Agenta, i klienta (imię, nazwisko) oraz kod QR.
 • Zdekodowane z kodu QR informacje dotyczą identyfikacji dokumentu zgodnie z przyjętym sposobem numeracji w systemie Unilink.
 • Zdjęcie kodu AZTEC dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Zdekodowane z kodu AZTEC informacje dotyczące:
 • Danych osobowych posiadacza i właściciela pojazdu (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania);
 • Dane dowodu rejestracyjnego (organ wydający, nr i seria, data wydania dowodu, data ważności dowodu);
 • Dane pojazdu (data pierwszej rejestracji, dane techniczne, nr tablicy rejestracyjnej).

3. W przypadku osób nieposiadających hasła do aplikacji, uzyskiwanego na potrzeby wnioskowania o zawarcie umowy ubezpieczenia, nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji i aplikacja nie będzie przetwarzać żadnych danych osobowych i innych informacji.

4. Informacje wskazane w pkt 2 są wysyłane do systemu IT Unilink, który następnie przekazuje je do ubezpieczyciela wskazanego przez osobę wnioskującą o zawarcie umowy ubezpieczenia, w procesie obsługi wniosku o zawarcie tej umowy oraz mogą być przetwarzane w celu:

 • Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia;
 • Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze;
 • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
 • Ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę ubezpieczyciela.

5. Dane osobowe są zbierane przez Unilink w imieniu ubezpieczyciela wskazanego przez osobę wnioskującą o zawarcie umowy ubezpieczenia, który jest administratorem tych danych osobowych.

6. Z administratorem można skontaktować się w sposób określony w warunkach ubezpieczenia oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

7. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami IT Unilink odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security).

8. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

 • Aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,
 • Pamięci (na potrzeby zapisania zeskanowanego QR kodu na urządzeniu)

9. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

10. Podanie danych osobowych w związku z wnioskowaniem o zawarcie umowy ubezpieczenia jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie tej umowy.

11. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

12. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

13. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Unilink S.A.

ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A

05-090 Raszyn

telefon: 22 483 19 19

email: biuro@unilink.pl