Organ Odszkodowawczy

To instytucja, która podejmuje działania, gdy towarzystwo ubezpieczeń nie wypełnia swoich obowiązków w ramach Systemu Ochrony Odwiedzających. Rozpatruje on roszczenia powstałe w związku z ruchem pojazdów zarejestrowanych na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie na wniosek poszkodowanego, jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie państwa wchodzącego w skład EOG innego niż miejsce zamieszkania poszkodowanego lub w przypadku gdy zdarzenie wydarzyło się na terytorium państwa trzeciego należącego do Systemu Zielonej Karty.