Co to jest i czym się zajmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kojarzy się głównie z wypłatą odszkodowań za wypadki, do których doszło z winy nieznanego sprawcy albo kierowcy bez ważnego ubezpieczenia OC. Tymczasem zakres obowiązków UFG jest znacznie szerszy. Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Jak napisać odwołanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli okaże się, że posiadasz przerwę w ubezpieczeniu OC?

Spis treści:

 1. Co to jest UFG?
 2. Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 3. Jak uniknąć kary z UFG?
 4. Co jeszcze można sprawdzić na stronie UFG?

Co to jest UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, którą powinien znać każdy kierowca. Do zadań UFG należy m.in. rozpatrywanie roszczeń osób, które zostały poszkodowane w wyniku kolizji lub wypadku przez kierowcę, który nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC albo który uciekł z miejsca zdarzenia. UFG działa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 roku, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm.).

Członkami Funduszu są krajowe i zagraniczne firmy ubezpieczeniowe, prowadzące działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Każda firma ma obowiązek sprzedając te produkty ubezpieczeniowe odprowadzić do UFG 0,008% składki przypisanej brutto. Z tych środków m.in. są pokrywane koszty funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Do zadań UFG należą:

 • Zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych za szkody.
 • Zaspokajanie roszczeń w związku z ogłoszeniem upadłości przez ubezpieczyciela.
 • Kontrola, czy właściciele aut kupują obowiązkowe OC.

W pierwszym przypadku z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wypłacane są odszkodowania dla kierowców, którzy ponieśli szkodę w wyniku wypadku spowodowanego przez osobę, która nie posiadała ważnego OC albo która uciekła z miejsca wypadku. Jednak jeśli osoba poszkodowana posiada dodatkowe ubezpieczenie AC i z tej polisy zostanie zlikwidowana szkoda w mieniu, to UFG wyrównuje ją tylko częściowo (tyle, na ile nie została zaspokojona z dobrowolnego ubezpieczenia).

W drugim przypadku może się też zdarzyć tak, że firma ubezpieczeniowa ogłosi upadłość. Wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje obowiązki ubezpieczyciela w zakresie likwidacji szkód u osób, które miały wykupione polisy w upadającej firmie. Taka ochrona trwa jednak tylko 3 miesiące. Po tym czasie trzeba kupić nowe OC.

W trzecim przypadku chodzi o system informatyczny UFG, wykrywający przerwy w ciągłości ubezpieczenia OC. Za brak obowiązkowej polisy grożą wysokie kary, więc warto pamiętać, że OC nie zawsze przedłuża się automatycznie. UFG posiada wysoką skuteczność w wykrywaniu nierzetelnych kierowców. Jeśli okaże się, że w systemie widać przerwę w ciągłości polisy, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny najpierw poprosi o wyjaśnienia (okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy), a dopiero później podejmie odpowiednie kroki.

Jak uniknąć kary z UFG?

Od kary za brak ważnego OC można się odwołać, jeśli masz trudną sytuację życiową (materialną). Oczywiście należy to potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Za trudną sytuację materialną można uznać:

 • niski dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny w roku nałożenia kary,
 • wysokie koszty utrzymania wszystkich osób w jednym gospodarstwie domowym,
 • zadłużenia (w banku, alimentacyjne, inne),
 • brak własnych dochodów (dotyczy osób do 25 roku życia),
 • bezrobocie (poświadczone przez Urząd Pracy).

UFG może całkowicie zrezygnować z kary, przesunąć termin jej płatności, rozłożyć ją na raty albo zmniejszyć jej wysokość. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jak napisać odwołanie do UFG? Wystarczy wejść na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i znaleźć odpowiedni wniosek, a następnie go wypełnić. Należy szukać dokumentu “Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”.

Co jeszcze można sprawdzić na stronie UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umożliwia sprawdzenie za darmo po numerze rejestracyjnym lub numerze VIN, czy dowolny pojazd jest ubezpieczony. To często wykorzystywana usługa, choć UFG jest kojarzony głównie ze swojej działalności w zakresie pomocy kierowcom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach.

Pamiętaj, że szkód do UFG nie należy zgłaszać bezpośrednio, tylko trzeba to zrobić przez dowolną firmę ubezpieczeniową. W tym momencie rola kierowcy się kończy - za weryfikację roszczenia i przygotowanie propozycji wysokości odszkodowania odpowiadają już właściwe organy. Po ustaleniu wszystkich informacji akta wysyłane są do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który dokonuje wypłaty na rzecz poszkodowanego.

Skontaktuj się z nami