Co to jest roszczenie ubezpieczeniowe i jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Każdy, kto kupuje jakiekolwiek ubezpieczenie robi to, aby czuć się bezpiecznie - jednak zdecydowana większość osób ma nadzieję, że nigdy nie będzie musiała skorzystać z prawa do roszczenia ubezpieczeniowego. Czym ono jest i kiedy można się o nie ubiegać? Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela? Poznaj procedurę zgłaszania roszczenia ubezpieczeniowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest roszczenie ubezpieczeniowe?
  2. Jak zgłosić szkodę osobową i materialną?
  3. Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia szkody?
  4. Kiedy następuje przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia?

Czym jest roszczenie ubezpieczeniowe?

Roszczenie ubezpieczeniowe to prawo do odszkodowania w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczeniowej. Można je zgłosić, gdy dojdzie do szkody materialnej lub osobowej (w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz jego zakresu). Roszczenie ubezpieczeniowe ma prawo bytu wtedy, gdy zostaje zgłoszone zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i gdy dana sytuacja nie znajduje się na liście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. O odszkodowanie może wystąpić osoba ubezpieczona lub opiekun prawny osoby ubezpieczonej (w przypadku nieletnich).

Każde roszczenie jest dokładnie analizowane: ubezpieczyciel sprawdza, czy zostały spełniona wszystkie warunki uprawniające ubezpieczonego do odszkodowania oraz oblicza (procentowo lub kwotowo) jego wysokość. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w określonym czasie (który także jest ustalony w OWU).

Jak zgłosić szkodę osobową i materialną?

Aby uzyskać należne nam odszkodowanie z ubezpieczenia, należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym posiadamy wykupioną polisę. Można to zrobić osobiście, elektronicznie lub telefonicznie. Ubezpieczyciel przeprowadzi nas przez całą procedurę, podsuwając wymagane formularze oraz informując nas o dalszych krokach. Absolutną podstawą do zgłoszenia szkody jest jej udokumentowanie.

Przykładowo, jeśli posiadamy ubezpieczenie turystyczne dziecka, które ulegnie wypadkowi podczas wakacji i złamie rękę, to potrzebny będzie wypis ze szpitala. Jeśli kupiliśmy polisę mieszkaniową z rozszerzeniem od kradzieży i zostaniemy okradzeni, trzeba będzie dostarczyć ubezpieczycielowi protokół sporządzony przez policję (a właściwie jego kopię).

Pozostałe dokumenty, jakie będą potrzebne, to:

  • dokumenty potwierdzające tożsamość osoby ubezpieczonej,
  • dokumenty potwierdzające prawo zgłaszającego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego (np. numer polisy).

Czas na złożenie wniosku o odszkodowanie zależy od ustaleń umowy ubezpieczeniowej. Nie warto jednak z tym zwlekać. Szkodę należy zgłosić jak najszybciej po jej wystąpieniu. W przypadku szkód materialnych nie powinno się ich naprawiać do momentu potwierdzenia przez ubezpieczyciela przyjęcia i akceptacji zgłoszenia. W niektórych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe będzie chciało wysłać na miejsce zdarzenia swojego rzeczoznawcę w celu oceny rozmiaru szkód.

Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia szkody?

Ubezpieczyciel zawsze będzie wymagał podania:

  • Numeru i rodzaju polisy.
  • Daty przystąpienia do ubezpieczenia.
  • Danych osobowych osoby ubezpieczonej/poszkodowanej (imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL).
  • Informacji na temat zdarzenia (dokładnego opisu).

W przypadku szkody osobowej - uszczerbku na zdrowiu - trzeba będzie dostarczyć dokumentację lekarską. Jeśli zgłaszamy roszczenie ubezpieczeniowe z polisy na życie osoby zmarłej jako uposażeni, to musimy dostarczyć akt zgonu. Jeśli do zdarzenia doszło w innym kraju, to potrzebny będzie także dokument wystawiony przez uprawnione do stwierdzenia zgonu władze państwa.

Kiedy następuje przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia?

Według Art. 819 Kodeksu cywilnego przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia następuje z upływem trzech lat. Okres ten liczony jest od momentu zajścia. Warto pamiętać, że według § 3. Art. 819 „w wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.” Należy też mieć na uwadze, że zgodnie z § 4. tego samego artykułu “bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.”

Nie należy zwlekać ze zgłoszeniem roszczenia. Ubezpieczyciele zazwyczaj na zgłoszenie szkody odpowiadają w ciągu 30 dni, chyba że według postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia dają sobie na to więcej czasu. Jeżeli decyzja ubezpieczyciela nam się nie spodoba (nie będziemy się z nią zgadzać), możemy się od niej odwołać. Ponownie ubezpieczyciel będzie miał 30 dni, aby ustosunkować się do naszego stanowiska.

Skontaktuj się z nami