Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia prywatnego i zdrowotnego w ZUS

Zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa jest powinnością jego rodziców. Dlatego to po ich stronie leży obowiązek zapewnienia mu opieki medycznej, poprzez zgłoszenie go do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i – ewentualnie – do dobrowolnego, w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest ubezpieczenie obowiązkowe?
  2. Kto może zgłosić dziecko do ubezpieczenia w ZUS?
  3. Jakie formalności należy dopełnić przy zgłaszaniu dziecka do ZUS?
  4. Co daje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS?
  5. Zalety ubezpieczenia prywatnego
  6. Kiedy korzystać z NFZ, a kiedy z prywatnej opieki zdrowotnej?

Czym jest ubezpieczenie obowiązkowe?

O ile ubezpieczenia prywatne (zakupione u dowolnego ubezpieczyciela) są dobrowolne, o tyle ubezpieczenie zdrowotne w ZUS należy do obowiązkowych. Oznacza to, że osoby którym ono przysługuje (np. zatrudnieni, emeryci, rolnicy, żołnierze, itp.) nie mogą z niego zrezygnować. Obowiązkiem ubezpieczenia objęte są także dzieci, do którego muszą zgłosić je ich opiekunowie.

Ubezpieczenie zapewnia dzieciom opiekę medyczną aż do 18 roku życia, a w przypadku gdy kontynuują naukę – do 26. Jednak nawet, jeśli z jakiegoś powodu, dziecko nie zostało zgłoszone do ZUS to i tak ma prawo do opieki zdrowotnej. Reguluje to Ustawa o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych. Pamiętajmy też, że po zgłoszeniu dziecka do ubezpieczenia nie wpływa to na wysokość składki zdrowotnej.

Kto może zgłosić dziecko do ubezpieczenia w ZUS?

Każde dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS z tytułu bycia członkiem rodziny, uczniem lub podopiecznym instytucji państwowej. Zgłoszenia dziecka może więc dokonać jego najbliższa rodzina (nie tylko rodzice, ale i na przykład dziadkowie), szkoła, rodzina zastępcza czy opiekun prawny. To w ich gestii leży złożenie do ZUS stosownego dokumentu.

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, mogą to zrobić na trzy różne sposoby – w zależności od swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy:

  • osobiście w ZUS - dotyczy to rodziców, którzy prowadzą działalność gospodarczą,
  • w urzędzie pracy - dotyczy to rodziców, którzy nie są zatrudnieni, ale są zarejestrowani jako osoby bezrobotne,
  • u pracodawcy (lub zleceniodawcy) – rodzice zobowiązani są przekazać zatrudniającej je osobie dane dziecka, aby ten dokonał zgłoszenia.

Pamiętajmy, że na dopisanie noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego mamy 7 dni. Za zaniechanie tej czynności rodzice mogą spodziewać się kar pieniężnych.

Jakie formalności należy dopełnić przy zgłaszaniu dziecka do ZUS?

Dziecko zyskuje prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego tuż po tym, jak do ZUS-u trafi odpowiedni dokument. Jest to druk ZCNA, czyli zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. W druku należy podać dane płatnika składek, osoby ubezpieczonej oraz osoby, która ma być uprawniona do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego.

Po jego złożeniu, dane dziecka znajdą się w systemie EWUŚ (czyli w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców). Dzięki temu, placówka wykonująca usługi medyczne w ramach NFZ, będzie wiedzieć czy dziecko posiada ubezpieczenie. Oczywiście w przypadku nieletnich jego brak nie jest powodem do odmowy świadczenia usługi a wpływa jedynie na to, z których środków państwo opłaci leczenie.

Co daje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS?

Od momentu zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia może ono korzystać z darmowej, publicznej opieki zdrowotnej. Oznacza to możliwość korzystania z darmowych wizyt lekarskich – u lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów, darmowego pobytu w szpitalu, rehabilitacji, darmowych szczepień ochronnych i wykonywania wszelkich badań – specjalistycznych i laboratoryjnych.

Dzięki zgłoszeniu do ubezpieczenia dziecko zostaje więc objęte kompleksową ochroną zdrowia oraz dostępem do usług medycznych, gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, że w przypadku poważnego zachorowania nie zostanie pozostawione bez opieki a jego rodzice nie będą musieli ponosić kosztów leczenia.

Ubezpieczenie prywatne - zalety

Służba zdrowia, choć darmowa, niestety nie zawsze spełnia oczekiwania pacjentów. Niekończące się kolejki i utrudniony dostęp do specjalistów sprawiają, że niektórzy rodzice decydują się na dodatkowe, prywatne ubezpieczenie zdrowotne swoich dzieci. Zgłoszenie do niego jest proste, wystarczy wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, ofertę, opłacić składkę i można korzystać z usług.

Nie zastąpią one co prawda państwowej służby zdrowia (ich zakres jest w jakimś stopniu ograniczony), to jednak ułatwią dostęp do lekarzy rodzinnych (wizyta w tym samym dniu) i lekarzy specjalistów (wizyta w ciągu kilku dni). W ramach prywatnej polisy łatwiej jest też uzyskać dostęp do domowych wizyt lekarza i pielęgniarki.

Kiedy korzystać z NFZ, a kiedy z prywatnej opieki zdrowotnej?

W przypadku NFZ dziecko może korzystać z jego usług od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia prywatnego może jednak okazać się, że konieczne będzie odczekanie określonego czasu (karencja), zanim będziemy mogli skorzystać z konkretnej usługi. Mimo tego, jeśli chcemy wzmocnić opiekę zdrowotną nad naszym dzieckiem, warto skorzystać z prywatnej polisy, która dobrze uzupełni zakres państwowej ochrony zdrowia.

Skontaktuj się z nami