Czym jest ubezpieczenie bezskładkowe? Czy można mieć ochronę bez składki na ubezpieczenie?

Ubezpieczenie na życie to polisa długoterminowa - w tym czasie może dojść do różnych sytuacji, takich jak utrata pracy czy przejście na emeryturę. W przypadku mniejszych dochodów nie zawsze może nas być stać na opłacanie składki ubezpieczeniowej. Wtedy rozwiązaniem jest ubezpieczenie bezskładkowe.

Z artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest ubezpieczenie bezskładkowe?
 2. W jaki sposób zmienić ubezpieczenie na życie na bezskładkowe?
 3. Jakie są konsekwencje zmiany polisy na życie na bezskładkowe?
 4. Czy warto zmieniać na ubezpieczenie bezskładkowe?
 5. Dla kogo nie jest zalecana zamiana na ubezpieczenie bezskładkowe?
 6. Co robić, aby uniknąć zmiany?

Ubezpieczenie bezskładkowe - co to jest?

Nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie może mieć różne konsekwencje. Jedną z nich może być (choć nie musi - to, co się dokładnie stanie, zależy od wybranej oferty i ubezpieczyciela) przekształcenie polisy w bezskładkową. To ubezpieczenie na życie, które wciąż chroni klienta w określonym, podstawowym zakresie. Traci jednak pewne elementy, takie jak dodatkowe rozszerzenia.

Ubezpieczony podczas konsultacji z towarzystwem ubezpieczeniowym ustala, przez jaki czas nie może płacić składek. Powody przejścia na ubezpieczenie bezskładkowe mogą być różne: utrata pracy, problemy podczas prowadzenia działalności gospodarczej, znaczne obniżenie dochodów z tytułu przejścia na emeryturę albo rentę. Ochrona ubezpieczeniowa będzie trwała do momentu, w którym wyczerpie się wartość wykupu albo do czasu upłynięcia ustalonego w aneksie do umowy terminu. Może też trwać do momentu śmierci osoby ubezpieczonej, jeśli takie warunki zostały przyjęte przez obie strony. Ta sytuacja dotyczy głównie seniorów 80+.

Podsumowując - ubezpieczenie bezskładkowe to ochrona finansowa życia i zdrowia w ograniczonym zakresie, która nie wymaga opłacania składek. Z takiego rodzaju ubezpieczenia może skorzystać każdy, kto posiada już opłacaną regularnie polisę na życie. Pozostałe warunki zależą od indywidualnej oferty ubezpieczyciela.

Jak zmienić ubezpieczenie na życie w bezskładkowe?

Istnieją dwie drogi do zmiany ubezpieczenia na życie w opcję bezskładkową:

 1. Automatyczna - jeśli w ofercie TU (a konkretnie: w OWU) znajduje się zapis, że w razie opóźnienia płatności o daną liczbę dni oraz brak odzewu na wezwanie do zapłaty polisa zmienia się w bezskładkową.
 2. Wykonywana na życzenie - jeśli klient sam zgłosi się do ubezpieczyciela, wysyłając specjalny wniosek o zmianę charakteru ubezpieczenia. Jeżeli TU posiada opcję “na życzenie”, to formularz do ubezpieczenia bezskładkowego będzie dostępny na stronie firmy lub u agenta. Zazwyczaj nie można skorzystać z gotowego wzoru - każde TU ma swój.

Do wypełnienia formularza potrzebne będzie wpisanie danych ubezpieczonego, takich jak imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer polisy, dane kontaktowe, numer PESEL i numer REGON (jeśli jest nadany). Zazwyczaj ubezpieczenie staje się bezskładkowe w miesiącu, z którym został złożony wniosek.

Jakie są konsekwencje przekształcenia polisy w bezskładkową?

Konsekwencje w dużej mierze ustalane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej podpisujemy dokument, który jest wyznacznikiem zakresu i sposobu działania polisy, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W tym dokumencie musi się też znaleźć informacja o tym, w jakich sytuacjach ubezpieczenie na życie automatycznie bądź na życzenie zmienia się w bezskładkowe.

Konsekwencjami, które zawsze pojawiają się przy zmianie ubezpieczenia w bezskładkowe, są:

 • zmniejszenie sumy ubezpieczenia (na poczet okresu bezskładkowego polisy),
 • rozwiązanie wszystkich umów dodatkowych (brak rozszerzeń),

W wielu miejscach zmiana jest nieodwracalna. Jeśli zmiana nastąpiła automatycznie z powodu braku płatności, to po określonym przez TU czasie (i ciągłym braku płatności) umowa ulega rozwiązaniu, a klient traci ochronę.

Czy warto zmieniać ubezpieczenie na bezskładkowe?

Wszystko zależy od sytuacji. Jeśli potrzebujemy ochrony ubezpieczeniowej (indywidualnej), ale nasza sytuacja finansowa drastycznie się zmieniła, to warto rozważyć ubezpieczenie bezskładkowe. Trzeba mieć jednak na uwadze, że część towarzystw ubezpieczeniowych nie pozwala na ponowną zmianę polisy w standardową polisę na życie. Na szczęście nie wszędzie taka zmiana jest nieodwracalna.

Ubezpieczenie bezskładkowe nie jest zalecane osobom, które:

 • mogą swobodnie opłacić składki,
 • mają możliwość zmiany zakresu i sumy ubezpieczenia, aby płacić mniej za składkę - jest to rozwiązanie stosowane m.in. w przypadku zmniejszenia dochodów,
 • mają krótkotrwałe problemy finansowe, które da się szybko rozwiązać - wtedy lepiej pomyśleć o znalezieniu finansowania na składkę, zamiast tracić rozszerzone warunki ochrony.

Oczywiście każda sytuacja jest indywidualna. Przed podjęciem decyzji warto porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym o dostępnych opcjach.

Co można zrobić, aby uniknąć zmiany polisy w bezskładkową?

Wystarczy pamiętać o regularnym opłacaniu składek ubezpieczeniowych. W przypadku opóźnienia należy zadbać o to, aby jak najszybciej uregulować płatność. Podczas wybierania oferty polisy warto sprawdzić w OWU, na jakich warunkach można przejść na ubezpieczenie bezskładkowe.

Czy w danej firmie dzieje się to automatycznie po osiągnięciu konkretnego opóźnienia w płatności? Czy można to zrobić tylko na pisemny wniosek? Ta wiedza pozwoli skutecznie uniknąć ubezpieczenia bezskładkowego albo łatwo na nie przejść, gdy zajdzie taka potrzeba.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami