Co to jest ubezpieczenie budowlane?

Ubezpieczenie budowlane zapewnia kompleksową ochronę inwestycji budowlanych przez cały okres ich realizacji. Polisa tego rodzaju może obejmować następujące elementy: budynki, obiekty (na przykład: konstrukcje żelbetonowe), materiały budowlane, sprzęt, maszyny, narzędzia czy wyposażenie budowy. Zobacz na czym polega ubezpieczenie budowlane i jakie czynniki wpływają na jego cenę?

Spis treści:

 1. Czym jest ubezpieczenie budowlane?
 2. Polisa budowlana – zakres ubezpieczenia
 3. Polisa budowlana – okres obowiązywania
 4. Polisa od ryzyk budowlanych a zakończenie prac
 5. Ile kosztuje ubezpieczenie budowlane?
 6. Ubezpieczenie budowlane – wyłączenia odpowiedzialności
 7. Odszkodowanie z polisy – wysokość odszkodowania

Czym jest ubezpieczenie budowlane?

Ubezpieczenie budowlane dotyczy ochrony finansowej budowy niezależnie od jej formy –nieruchomość wznoszona od podstaw, rozbudowywana lub przebudowywana.

Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy budowa domu lub innego obiektu finansowana jest z środków własnych inwestora. Staje się jednak koniecznością, gdy inwestycja finansowana jest za pomocą kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie budowlane może zawrzeć każdy kto uczestniczy w procesie budowlanym. Najczęściej są to podmioty, które odpowiedzialne są za przebieg prac i całościowe wybudowanie obiektu, takie jak inwestor lub główny wykonawca.

Polisa budowlana – zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie budowlane w ramach ochrony ubezpieczeniowej, może obejmować:

 • budynki mieszkalne,
 • budynki gospodarcze,
 • zbiorniki,
 • małą architekturę (na przykład altanę ogrodową),
 • budowę przydomowej oczyszczalni,
 • prace ziemne (wykopy).

Ubezpieczeniem może zostać objęta pojedyncza umowa na wykonanie prac budowlanych lub montażowych.

W zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego polisa od ryzyk budowlanych obejmuje swym zakresem dwie następujące kwestie:

 1. ubezpieczenie szkód materialnych – ochroną objęte są wszystkie ryzyka związane z fizyczną utratą lub uszkodzeniem mienia, które objęte jest ubezpieczeniem. Polisa dotyczy szkód powstałych w miejscu i w okresie ubezpieczenia na skutek nagłego, przypadkowego oraz nieprzewidzianego zdarzenia. Ochrona obejmuje straty spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej, powódź, deszcz nawalny, śnieg, lawinę, wichurę, zapadanie się lub osuwanie gruntu, osuwanie się skał, włamanie, kradzież, złe wykonawstwo, akty wandalizmu czy błąd ludzki.
 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – w tym przypadku odszkodowaniu podlegają szkody powstałe na skutek czynu niedozwolonego. Polisa ta nie obejmuje odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu niewykonania lub niezgodnego z umową wykonania usługi.

Polisa budowlana – okres obowiązywania

Umowa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych zazwyczaj zawierana jest na cały okres budowy – od momentu rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych aż do ostatecznego zakończenia prac budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Standardowo polisę wykupuje się na okres 12 miesięcy.

Warto pamiętać, aby we właściwy sposób dokumentować etapy prac budowlanych – ich rozpoczęcie i zakończenie. Można to zrobić, wpisując powyższe etapy prac, na przykład do dziennika robót.

Polisa od ryzyk budowlanych a zakończenie prac

W przypadku umowy na ubezpieczenie budowlane możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami. W pierwszym przypadku ochrona ta wygasa, a ubezpieczony nie ukończył budowy. W drugim wariancie – budowa jest już zakończona, a polisa wciąż obowiązuje.

W sytuacji, gdy umowa wygasła, a budowa wciąż jest kontynuowana, można bez problemu przedłużyć umowę na polisą budowlaną lub skorzystać z oferty innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku, gdy budowa zostaje ukończona, a polisa obowiązuje jeszcze przez dłuższy czas, można ją zamienić na ubezpieczenie domu, dopłacając wówczas różnicę w składkach lub zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot środków za niewykorzystany okres umowy.

Ile kosztuje ubezpieczenie budowlane?

Koszty polisy od ryzyk budowlanych zależą zarówno od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i od wielu innych czynników. Do czynników mających największy wpływ na koszt ubezpieczenia budowlanego należy:

 • rodzaj inwestycji – zupełnie inne ryzyko szkody towarzyszy bowiem budowie budynku mieszkalnego, inne jest dla budowy drogi, a jeszcze inne dla obiektu hydrotechnicznego.
 • wielkość inwestycji, czas trwania prac czy historia szkodowości wykonawcy.
 • zakres ochrony w polisie – mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości ukształtowania zakresu dla tego typu ubezpieczenia – od bardzo wąskiego dającego ochronę tylko dla podstawowych szkód żywiołowych (ogień), poprzez standardowy dla tego produktu zakres „all risk”, czyli ochronę dla wszystkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń, aż do najszerszego czyli uwzględniającego wszystkie możliwe rozszerzenia takie jak pokrycie szkód w okresie gwarancji i rękojmi, szkód wynikłych z błędów projektowych czy producenckich, włączenie ubezpieczenia OC itd.

Polisę dla nieruchomości warto dobrać zarówno jej zakresu, jak i ceny. Jeśli chcemy posiadać kompleksowe ubezpieczenie, warto pamiętać o wykupieniu dodatków, na przykład ubezpieczenia wyposażenia mieszkania czy domu. Taka ochrona przyda się w razie pożaru, zalania czy kradzieży, a jej koszt jest niewielki.

Ubezpieczenie budowlane – wyłączenia odpowiedzialności

Jak w każdej polisie ubezpieczeniowej, tak samo w polisie budowlanej mamy do czynienia z wyłączeniami odpowiedzialności. Warto wśród nich przede wszystkim zwrócić uwagę na szkody, które wynikają z działań niezgodnych z prawem budowlanym.

Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu ryzyk budowlanych dotyczą szkód, które są wywołane:

 • przez przesiąkające wody gruntowe,
 • celowo lub wynikają z niedbalstwa,
 • nieprzestrzegania przepisów BHP,
 • pod wpływem alkoholu.

Odszkodowanie z polisy – wysokość odszkodowania

Sposób wyceny szkód określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W przypadku domu w budowie najczęściej stosowany jest przelicznik według wartości odtworzeniowej. W tym przypadku wycena szkód dokonywana jest na dzień zakończenia budowy lub na koniec okresu ubezpieczenia. Określana jest ona zatem niezależnie od stopnia faktycznego zużycia nieruchomości.

Przy dokonywaniu wyceny szkód istotne jest również, aby odszkodowanie było adekwatne do poniesionych strat. Dlatego ważne jest wcześniejsze ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia przez ubezpieczającego. Suma ubezpieczenia oznacza równowartość mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększona o przewidywane koszty robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania aż do jej wyczerpania.

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciel zapłaci ubezpieczonemu za szkody tyle, ile wyniosły poniesione przez niego koszty budowy. Dlatego niezbędne jest przechowywanie faktur za roboty budowlane i zakupione materiały. Warunkiem stawionym przez ubezpieczyciela jest także jakość wykonania inwestycji. W przypadku gdy szkoda będzie spowodowana błędami w sztuce budowlanej ubezpieczony nie otrzyma rekompensaty z polisy.

Skontaktuj się z nami