Ile wynosi i kiedy przysługuje odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie?

Indywidualna lub grupowa polisa na życie z zakładu pracy zapewnia odszkodowanie osobom uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego. Jeśli uposażonymi są dzieci, mogą liczyć na wypłatę odszkodowania za śmierć rodzica. W przypadku, gdy osoba zmarła była jedynym żywicielem rodziny, uzyskanie wsparcia finansowego staje się priorytetem. Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica? Jak uzyskać wypłatę odszkodowania za śmierć ojca lub matki?

Z artykułu dowiesz się:

Odszkodowanie za śmierć ojca i matki z polisy na życie - kiedy przysługuje?

Odszkodowanie za śmierć rodzica z indywidualnej polisy na życie przysługuje osobom, które straciły matkę lub ojca posiadających wykupione ważne ubezpieczenie. Jeśli rodzic nie płacił składek i jego polisa nie przeszła oficjalnie w polisę bezskładkową, może to oznaczać, że wypłata odszkodowania nie będzie przysługiwać jego dziecku/dzieciom (bądź innym osobom uposażonym w ubezpieczeniu).

Każde ubezpieczenie indywiduane i grupowe z zakładu pracy posiada określony zakres ochrony. Aby dziecko dostało wypłatę odszkodowania, konieczne będzie spełnienie warunków zakresu polisy. Przykładowo, śmierć nigdy nie może być wynikiem samobójstwa - to najczęstsze wyłączenie odpowiedzialności wszystkich ubezpieczycieli. Często nie może być też wynikiem choroby przewlekłej, chyba że rodzic wykupił odpowiednie rozszerzenie. Zanim zgłosimy się do towarzystwa ubezpieczeniowego, znajdźmy dokumenty ubezpieczeniowe rodzica i zapoznajmy się z warunkami, na jakie ten zgodził się przed śmiercią. Możemy też udać się do ubezpieczyciela i tam bezpośrednio sprawdzić, czy dana śmierć podlega pod wypłatę odszkodowania.

Kiedy nie otrzymasz pieniędzy po śmierci rodzica?

We wszystkich sytuacjach, które znalazły się na liście wyłączeń odpowiedzialności. Przykładowo, standardowa polisa na życie obejmuje zagrożenia dnia codziennego. W ich zakresie nie mieści się uprawianie sportów ekstremalnych. Jeśli twój ojciec lub matka nie posiadają odpowiedniego rozszerzenia i zginą w trakcie np. wspinaczki, to nie otrzymasz odszkodowania za śmierć rodzica. Wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy dla dzieci przez samobójstwo także nie mają sensu - niestety, ale takie sytuacje się zdarzały.

Może się zdarzyć tak, że nie będziesz uposażonym w polisie na życie. Twój rodzic w dokumentach może wskazać, kogo tylko chce - nawet instytucje, takie jak bank czy fundacja. Jeżeli ojciec lub matka nie wskazali osoby uposażonej, to odszkodowanie będzie należeć do następujących osób (z zachowaniem właśnie tej kolejności):

  • współmałżonka w całości,
  • dzieci w częściach równych,
  • rodziców w częściach równych,
  • innych ustawowych spadkobierców ubezpieczonego (w częściach równych).

Nie otrzymasz odszkodowania, jeśli rodzic nie był już objęty ochroną ubezpieczeniową, ponieważ przestał ją opłacać (zapomniał albo robił to specjalnie). Każdy przypadek zawsze jest indywidualnie nadany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dlatego zanim otrzymasz odszkodowanie, będziesz musiał dostarczyć do ubezpieczyciela akt zgony oraz inne, wymanage dokumnety. Za otrzymanie pieniędzy z polisy na życie nie zapłacisz podatku.

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie?

Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica zależy od sumy ubezpieczenia, jaką wykupiła osoba zmarła. Dlatego za śmierć rodzica możesz otrzymać zarówno 50 000 zł jak i 100 000 zł lub więcej - wszystko zależy od tego, na jakie warunki zgodzili się twoim rodzice. Sumę ubezpieczenia możesz sprawdzić w dokumentach ubezpieczeniowych. Jeśli nie wiesz, gdzie matka lub ojciec je trzymali, poproś o dostęp do nich TU - ubezpieczyciel też ma kopie tych informacji.

Ważne! Jeśli rodzic nie godził się na indeksację składki ubezpieczenia, to suma jego polisy będzie niższa. Z kolei jeśli posiadał odpowiednie rozszerzenie, to suma ubezpieczenia może być d0 300 proc. większa (zależne od indywidualnych warunków ubezpieczenia).

Czy odszkodowanie za śmierć rodzica przysługuje tylko z polisy na życie?

Istnieje możliwość uzyskania jednorazowego zasiłku pogrzebowego. Nie jest on ubezpieczeniem, ale jest gwarantowany, jeśli zmarły “spełnił warunki”. To oznacza, że rodzic musiał być osobą ubezpieczoną, pobierać emeryturę lub rentę lub też być na zasiłku chorobowym. Pełna lista warunków do wypłaty zasiłku pogrzebowego znajduje się na stronie ZUS. Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000 zł niezależnie od kosztów pogrzebu. Ważne - ta suma dotyczy wszystkich członków rodziny. Nie ma opcji jej zwielokrotnienia poprzez wypłatę kilku osobom.

Można także wystąpić o odprawę pośmiertną. Taka opcja dostępna jest dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia i dalej się uczą oraz które straciły matkę lub ojca. Warunkiem jest śmierć rodzica podczas pracy (pełnienia obowiązków zawodowych), przebywanie na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim albo wychowawczym. Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od stażu pracy.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami